Úsmev, šastie, dobrá vec ...

Zo súťaže karikaturistov 2006 Život bez poradcu;

PROPOZCIE SڍAE
kreslenho humoru

1 Tma: "ivot bez poradcu"
2 Organiztor:

"smev, astie, dobr vec ..." verejnoprospen neinvestin fond
      &
Art pro fr s.r.o., produkn spolonos

3 Ronk: nult
4 Kresby a formt:

- farebn kresby - originly
- s textom alebo bez
- dosia nepublikovan
- formt A4

5 Podmienky sae:

as je bezplatn, dobrovon a je otvoren pre obanov SR. Kad astnk zale max. 3 nm vytvoren san prce, doplnen na zadnej strane menom a priezviskom autora. Spolu s kresbami zale saiaci aj vyplnen prihlku a svoju fotografiu oznaen na zadnej strane menom. Organiztor si vyhradzuje prvo vyli prce nevhodn, vulgrne a prce bez vyplnenej prihlky.

6 Termny:

30. 06. 2006: uzvierka sae
jl 2006: vyhodnotenie porotou, vber kresieb do vstavnej kolekcie
jl - september 2006: prezentcia vstavnej kolekcie kresieb na internete www.artprofor.sk divcke hlasovanie
oktber 2006: vyhlsenie vsledkov spojen so slvnostnm krstom kalendra za asti pozvanch autorov a vylosovanch hlasujcich divkov

7 Ceny:

a) ceny poroty:
          1. cena - 10 000,- Sk
          2. cena - 5 000,- Sk
          3. cena - 3 000,- Sk

Cena uren odbornou porotou zloenou zo zstupcov organiztorov, kultrnej obce a sponzorov sae.

b) cena n.f. "smev, astie, dobr vec ...":

honorovan zmluva vo vke 25000,- Sk na vydanie kalendra s kreslenmi vtipmi autora (13 kresieb) pre r. 2008 Cenu udelia zstupcovia neinvest. fondu "smev, astie, dobr vec ..."

c) cena priaznivcov kreslenho humoru:

5 000,- Sk - na zklade vsledkov hlasovania divkov Cenu zska autor za kresbu karikatru, ktor dostane najviac divckych hlasov (e-mailom resp. potou)

Organiztor si vyhradzuje prvo udeli prpadne alie ocenenia, ktor nie s v tchto propozcich uveden.

Vetky ocenen prce sa stvaj majetkom smev, astie, dobr vec ... neinvestin fond.

8:

Organiztor sae si vyhradzuje prvo na reprodukciu zaslanch prspevkov v reklamnch a propaganch materiloch v zujme propagcie sae, a to bez nroku autora na autorsk honorr.

9 Hlasovanie:

Zo zaslanch prspevkov vyberie porota vstavn kolekciu prc, ktor bud vystaven a zastnia sa divckeho hlasovania. Kad oban SR me hlasova len raz a to elektronicky alebo potou. Z hlasujcich astnkov bude vylosovanch 20 hlasujcich, ktor bud pozvan na vyhlasovanie vsledkov a krst. Z hlasujcich astnkov bude vylosovanch 100 hlasujcich, ktorm bude zaslan kalendr s ocenenmi kresbami a autormi.

10 Kalendr:

Z ocenench a vybranch prc bude zostaven a organiztormi vydan kalendr pre r. 2007. Slvnostn krst kalendra bude spojen s vyhlsenm vsledkov sae. Za prvo pouitia vybranch prc, ktor neboli ocenen a bud pouit v kalendri organiztor doplat autorovi odmenu 1 500,- Sk za 1 kresbu. Kalendr dostane zadarmo kad astnk sae a vylosovan hlasujci divci. Vaok z predaja zvynej asti kalendra bude pouit na podporu kultry a kreslenho humoru.

11 Osobitn ustanovenia:

Zaslanm kresieb a prihlky do sae kad saiaci shlas s tmito propozciami. Organiztor nezodpoved za poruenie autorskch prv, ku ktormu by dolo zaslanm nepvodnch prspevkov zo strany astnka sae. Organiztor si vyhradzuje prvo v prpade vzniku nepredvdanch skutonost, ktor by mali podstatn vplyv na sa propozcie upravi, resp. sa zrui.

12 Adresa organiztora:

"smev, astie, dobr vec ..." neinvestin fond
Ing. Dana T. iefov
Watsonova 45
040 00 Koice

webdesign © bart.sk